Strona Główna

2013-04-30
Konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ w Wildze


OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko kierownika w podmiocie leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wildze ul. Wojska Polskiego 8.

Wójt Gminy Wilga

ponownie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika w podmiocie leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wildze ul. Wojska Polskiego 8.
Konkurs przeprowadza się w oparciu o ustawę o działalności leczniczej i o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 2012 r. poz. 182)
1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) tj.
1) posiadać wykształcenie wyższe
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
4) oraz legitymować się niekaralnością
2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
5) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1, pkt 3) lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,
6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) pisemną koncepcję funkcjonowania SPZOZ w Wildze
9) kserokopię dowodu osobistego,
10) zaświadczenie o niekaralności,
11) oświadczenie kandydata że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
12) oświadczenie kandydata , że nie został względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej Nabór na stanowisko kierownika w podmiocie leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wildze ul. Wojska Polskiego 8. należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Wildze ul. Warszawska 38 pok. Nr 1 lub listownie na adres Urzędu Gminy w Wildze w terminie do dnia 28.06.2013 r. do godz. 15 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy.
4. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie.
6. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wilga.
7. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie lub telefonicznie.
8. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
Powrót


BiP
Wydarzenia

  Luty 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt