Strona Główna

2013-07-22
Stypendia i "Wyprawka szkolna" w Gminie Wilga


INFORMACJA

Urząd Gminy w Wildze uprzejmie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów. Wnioski na stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy Wilga pok. Nr 1 (sekretariat) oraz na stronie internetowej www.ugwilga.pl. (wnioski do pobrania). Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodów netto za ostatni miesiąc (dochód na 1 osobę nie może przekraczać 456 zł) należy składać
w Urzędzie Gminy w Wildze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2013 r. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Wilga:
-uczniom szkół-do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
-dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Jednocześnie informuje się, że jest możliwość składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna. Pomoc ta udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej, w klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I-go stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. Podstawą jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dochód na osobę nie może przekraczać 539 zł
(w przypadku uczniów klas I) lub 456 zł. Pomoc ta udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek wraz z zaświadczeniami o zarobkach składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 do dnia 5 września 2013 r. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 1 oraz u dyrektorów szkół.
Powrót


BiP
Wydarzenia

  Kwiecień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt