Gmina przyjazna środowisku

2011-02-11
NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYM. CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH


powinniśmy wdrażać nowe rozwiązania w kierunku segregacji odpadów.

Zmiany mają dostosować polskie prawo do norm unijnych - nakładających na kraje członkowskie konieczność osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych na składowiska.

Nowe regulacje pozwolą również całkowicie wyeliminować nielegalne składowiska odpadów (np. wyrzucanie śmieci do lasów).

W ocenie rządu, wprowadzenie nowych przepisów umożliwi uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewni ich selektywne zbieranie u źródła. Zmniejszy się ilość odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska. Zwiększy się liczba nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami gminy w przetargach będą wyłaniać firmy, które odbiorą odpady od właścicieli. Jednocześnie projekt przewiduje wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin tak, aby mogły one monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających od nich odpady komunalne.

Projekt zakłada również wprowadzenie opłaty śmieciowej, którą od właścicieli nieruchomości będzie pobierała gmina. Opłata będzie uwzględniać koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów.

W dotychczasowym stanie prawnym, ze względu na niekorzystne uregulowania zawarte w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy nie mogły wykorzystać środków na budowę infrastruktury gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż strumień odpadów komunalnych przejęły firmy przewozowe, które nie zawsze były zainteresowane zmniejszeniem kubatury odpadów umiejscawianych na wysypiskach śmieci.

Art. 6 projektowanej ustawy umożliwia gminie w drodze uchwały, przejęcie wykonywania działania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stając się dysponentem odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy. Jednocześnie dzięki tej regulacji samorządy będą miały możliwość uzyskania finansowania z Unii Europejskiej obiektów do zagospodarowania odpadów komunalnych.

PODSUMOWUJĄC

Już od 1 stycznia 2012 r. może wejść w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Według nowej ustawy mieszkańcy będą płacić rachunki za wywóz nieczystości bezpośrednio na konta gmin, które obowiązkowo przejmą gospodarkę odpadami.

S.A.

Powrót


BiP
Wydarzenia

  Marzec 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt