Tablica Ogłoszeń

2016-12-30  
Zmiana stawki opłat za odpady komunalne od 01.01.2017

Informacja...


czytaj całość »

2016-12-30  
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2017

Harmonogram na 2017 ...


czytaj całość »

2016-12-30  
ARIMR przypomina - spis zwierząt gospodarskich

ARIMR przypomina, że 31 grudnia 2016 r. upływa termin dokonania spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR ...


czytaj całość »

2016-12-30  
OBWIESZCZENIE - konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wilga,o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewidencyjny...


czytaj całość »

2016-12-16  
Informacja o dofinansowaniu z WFOSiGW - azbest 2016 r.

Wójt Gminy Wilga informuje, o pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Odbiór i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie z terenu gminy Wilga - etap VI...


czytaj całość »

2016-12-06  
Konserwacja oświetlenia ulicznego

Wójt Gminy Wilga zaprasza do złożenia oferty na Konserwację oświetlenia ulicznego w ilości 835 punktów świetlnych w tym 12 LED na terenie gminy Wilga ...


czytaj całość »

2016-11-30  
Zbiórka odpadów wielkogabaryt. RTV i AGD, IV kwartał 2016 r

Wójt Gminy Wilga informuje, że planowany na IV kwartał 2016 r. PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zorganizowany zostanie w dniu 03 grudnia 2016 r. (sobota) w godzinach od 8:00 do 16:00 przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Celejów ...


czytaj całość »

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Wilga
z dnia 9 listopada 2016r


Na podstawie Uchwały Nr III/15/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 164, poz.5154), Wójt Gminy Wilga ogłasza konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

I. Przedmiot konsultacji.
Konsultacje dotyczą projektu „ Programu współpracy Gminy Wilga z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017".
Projekt Programu współpracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
II. Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych odnośnie projektu Programu współpracy, o którym mowa powyżej.
III. Termin konsultacji.
Konsultacje będą odbywać się od dnia 14 listopada 2016 roku do dnia 25 listopada 2016 roku.
IV. Forma konsultacji.
1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji w sprawie Programu współpracy na 2017 rok są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wilga.
2. Konsultacje odbywają się poprzez:
1).Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji
2) Złożenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uwag i opinii do konsultowanego projektu aktu przez uprawnione podmioty:
a) adres e-mail: ugwilga@interia.pl,
b) lub pocztą: Urząd Gminy w Wildze, ul Warszawska 38, 08 – 470 Wilga
3. W dniu 25 listopada 2016r o godz. 12.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wildze otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wilga w sprawie projektu w/w uchwały, któremu przewodniczy Wójt Gminy Wilga.


p.o. Wójt
mgr Robert Chychłowski


Program -pożytek 2016
Projekt uchwały2016-09-01  
Zbiórka odpadów wielkogabaryt. RTV i AGD, III kwartał 2016 r

Wójt Gminy Wilga informuje, że planowany na III kwartał 2016 r. PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zorganizowany zostanie w dniu 03 września 2016 r. (sobota) w godzinach od 8:00 do 16:00 przy Oczyszczalni Ścieków...


czytaj całość »

2016-07-28  
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilga w spr. rozb. firmy BRUGGEN

Wójt Gminy Wilga, działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia, że że w dniu 28 lipca 2016 r., zostało wydane postanowienie......


czytaj całość »


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  


BiP
Wydarzenia

  Kwiecień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt