x

Przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)  Wójt Gminy Wilga ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej: Nr działki 1464 i 1465, powierzchnia 110m2 Nr Kw SI1G/00058509. Położenie: Wilga, ul. Stawowa 8, lokal 3 i 4. Wadium 25.080,00 zł. Postąpienie 1.300,00zł Cena wywoławcza 125.400,00zł Nieruchomość lokalowa położona na parterze budynku jednopiętrowego przy ul. Stawowej 8 w Wildze, składająca się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, dwóch korytarzy, garderoby i pomieszczenia gospodarczego. Udział 12332/58932 w częściach wspólnych nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. Ogrzewanie wspólne blokowe. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Wildze, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, sala nr 2 (parter). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - wpłata na konto Urzędu Gminy w Wildze nr – 90 9210 0008 0046 7021 2000 0050 do dnia 18.11.2019 r. Wybranemu oferentowi wadium zostanie zarachowane na poczet zakupionej nieruchomości., a pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane konto. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jednio postąpienie ponad cenę wywoławczą. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych, tzn. nie mniej niż 1.300,00 zł. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Wilga. Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Wilga zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Protokół przetargu stanowić będzie podstawę podpisania umowy notarialnej przeniesienia praw własności nieruchomości. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna być odnotowana na koncie Urzędu Gminy w Wildze nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy Wilga, w razie  uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie podanym w zawiadomieniu. Bogumiła Głaszczka /-/ Wójt Gminy

Doposażenie stołówek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żabieńcu oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Stanisława Papczyńskiego w Mariańskim Porzeczu
4 listopada 2019

Uprzejmie informujemy, że w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, Gminie Wilga, jako organ prowadzący szkoły, otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 32 604,00 zł. Dotacja została przyznana Publicznej Szkole Podstawowej w Żabieńcu oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Stanisława Papczyńskiego w Mariańskim Porzeczu. (PSP Żabieniec – 13 766,00 zł, PSP w Mariańskim Porzeczu – 18 838,00 zł). Wkład własny Gminy Wilga wyniósł ogólnie 8 151,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Program składa się z 3 modułów:

  • 1 moduł dla dzieci i młodzieży;
  • 2 moduł dla osób dorosłych,
  • 3 moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Moduł 3 Programu dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. W ramach modułu 3 Programu przewidziane są następujące działania:

1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Zabieńcu
Stołówka w Mariańskim Porzeczu
Stołówka w Mariańskim Porzeczu
Stołówka w Mariańskim Porzeczu
Stołówka w Mariańskim Porzeczu
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00