x

UWAGA!Nowy numer konta bankowego na wpłaty za odpady komunalne.Urząd Gminy Wilga informuje, że wszystkie wpłaty dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy wpłacać na konto nr 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
21 listopada 2019

Wójt Gminy Wilga

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Wilga

ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga

ds. budownictwa i zamówień publicznych

Urzędu Gminy w Wildze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu zamówień publicznych na zadania realizowane przez gminę oraz jednostki organizacyjne gminy, tj. przygotowanie  przeprowadzenie postępowań, zawarcie umowy, odbiór wykonanych prac, sprawozdanie z realizacji zadania,
 2. koordynacja działań inwestycyjno-remontowych realizowanych na terenie gminy,
 3. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 4. wydawanie decyzji celu publicznego,
 5. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety niedostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym.:

 1. obywatelstwo polskie, (lub obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym    w przepisach o służbie cywilnej),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. znajomość przepisów prawa budowlanego, prawo zamówień publicznych, ustawy  o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu przestrzennym,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. obsługa komputera oraz programów biurowych.

Wymagania dodatkowe nieobligatoryjne związane ze stanowiskiem urzędniczym.:

 • wykształcenie wyższe techniczne – pożądane,
 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego , w szczególności:

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o pracownikach samorządowych,

– ustawa o finansach publicznych,

– ustawa o dostępie do informacji publicznej;

 • wiedza z zakresu ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności:

– prawo budowlane,

– o drogach publicznych,

– o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– prawo zamówień publicznych,

 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu;
 • umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych;
 • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • komunikatywność;
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący podejrzeń o stronniczość i interesowność;
 • posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, dokładność i odpowiedzialność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające staż zawodowy,
 6. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku,
 10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) potwierdzona własnoręcznym podpisem.

Wszystkie składane dokumenty w postaci ich kserokopii należy potwierdzić na zgodność z oryginałem przez kandydata.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Wilga pok. nr 1  w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy Wilga

ul. Warszawska 38

08-470 Wilga

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko ds. budownictwa i zamówień publicznych” w terminie do dnia 02.12.2019 r.

Wójt Gminy

/-/ Bogumiła Głaszczka


logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00